CESTOVNÍ RUCH A DOPRAVA

Cestovní ruch a doprava jsou aspekty, které mohou mít velký vliv na místní komunity. Můžou přinášet ekonomické přínosy, ale také mohou zatěžovat místní zdroje a zhoršovat kvalitu života obyvatel. Je důležité, abychom se snažili vyvážit přínosy a negativa a přistupovali k cestovnímu ruchu a dopravě s ohledem na potřeby místních komunit. Cestovní ruch může přinášet místním komunitám ekonomické přínosy, jako je například zaměstnanost a příjmy z pronájmu ubytovacích zařízení nebo prodeje suvenýrů. Může také přinášet kulturní a společenské přínosy, jako je například příležitost pro místní umělce nebo možnost pro místní obyvatele seznámit se s cizími kulturami.

Na druhou stranu, cestovní ruch může také zatěžovat místní zdroje, jako je například voda nebo energie, a může zhoršovat kvalitu života obyvatel, pokud se neřídí potřebami místní komunity. Může také vést k nárůstu cen nemovitostí a bytů, což může být pro místní obyvatele nákladné. Je tedy nutné minimalizovat negativní dopady cestovního ruchu a zajistit, aby přínosy byly rozděleny spravedlivě mezi všechny členy místní komunity. To můžeme udělat třeba tím, že budeme podporovat místní ubytovací zařízení a podniky, které jsou vlastněné místními obyvateli, nebo že budeme podporovat místní umělce a řemeslníky. Můžeme také zapojit místní komunity do rozhodování o tom, jak cestovní ruch ve své oblasti funguje, a zajistit, aby byly brány v úvahu potřeby a přání místních obyvatel.

Doprava je dalším důležitým aspektem, který může mít vliv na místní komunity. Může přinášet příležitosti pro práci a cestování, ale může také způsobovat znečištění vzduchu a hluk, což může být pro místní obyvatele obtěžující. Může také vést k nárůstu dopravních nehod a k přetížení místních silnic a komunikací. Je vhodné podporovat veřejnou dopravu nebo alternativní způsoby dopravy, jako je například jízda na kole nebo pěší turistika. Můžeme také zapojit místní komunity do rozhodování o tom, jaký druh dopravy se ve své oblasti využívat. Rovněž lze podporovat projekty, které zlepšují bezpečnost silnic a komunikací pro všechny účastníky dopravy, včetně chodců, cyklistů a řidičů. Je důležité, aby místní komunity měly možnost se podílet na rozhodování o tom, jaký druh dopravy je pro ně nejvhodnější a jaký druh infrastruktury je potřeba k jejímu zajištění.

Doprava může také přinášet příležitosti pro místní podnikatele, jako je například provozování taxislužby nebo pronájem aut. Je důležité, aby tito podnikatelé měli možnost se rozvíjet a prosperovat, ale zároveň je třeba brát v úvahu i potřeby místních obyvatel a zajistit, aby nebyli obtěžováni hlukem nebo znečištěním. V neposlední řadě je důležité zajistit, aby místní komunity měly přístup k informacím o cestovním ruchu a dopravě ve své oblasti a aby měly možnost se na rozhodování o nich podílet. Je třeba zajistit, aby byly poskytovány dostatečné informace o možnostech ubytování, dopravě a turistických atrakcích, a aby byly zohledněny připomínky a názory místních obyvatel. Tím můžeme zajistit, že cestovní ruch a doprava budou sloužit potřebám místních komunit. Je také důležité, aby byly zavedeny opatření, která pomáhají ochraňovat místní zdroje a zajistit udržitelný rozvoj cestovního ruchu a dopravy v dané oblasti.

Udržitelná doprava je taková doprava, která usiluje o udržitelnost, tedy taková, která se snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí a využívat spíše obnovitelné zdroje energie. Za typické příklady takové dopravy je považována chůze, jízda na kole, veřejná doprava nebo sdílení automobilů

Dotační zdroj

Příjem žádostí: 6.6.2022 - 15.12.2023 Alokace: 600 000 000  Kč

Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR nabízí dotace na nákup vozidel s alternativním pohonem – elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Připraveno je celkem 600 milionů korun.


Předmětem podpory je nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu. Podporovány jsou:
elektromobily,
automobily s vodíkovým pohonem.
Dále je podpora určena na pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).


Více ZDE 

Zajímavé odkazy